2310716172 info@greekinformatics.gr

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ για το Δ’ τρίμηνο του 2016

GreekInformatics Business Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ για το Δ’ τρίμηνο του 2016
Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ για το Δ’ τρίμηνο του 2016

Business

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ για το Δ’ τρίμηνο του 2016

image_pdfimage_print

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το έτος του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σημείωση: Ο σκοπός και οι υπολογισμοί όλων των «Προσαρμοσμένων» στοιχείων που παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο, αναλύονται στην ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016

( https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/financial-results/financial-statements-of-ote-group-and-ote-sa)

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 1.027,0 1,037,3 -1,0% 3.908,1 3.902,9 +0,1%
Προσαρμοσμένο EBITDA 343,7 348,5 -1,4% 1.320,9 1.343,0 -1,6%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 33,5% 33,6% -0,1μον 33,8% 34,4% -0,6μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 70,0 110,3 -36,5% 385,6 391,1 -1,4%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 16,6 36,8 -54,9% 140,0 151,9 -7,8%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 80,5 72,3 +11,4% 230,2 240,5 -4,3%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0339 0,0753 -55,0% 0,2864 0,3108 -7,9%
Σύνολο Ενεργητικού 7.571,6 7.460,2 +1,5% 7.571,6 7.460,2 +1,5%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 423,8 392,2 +8,1% 1.085,6 1.076,9 +0,8%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 140,5 137,1 +2,5% 627,0 569,7 +10,1%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές 283,3 255,1 +11,1% 458,6 507,2 -9,6%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.591,2 1.329,3 +19,7% 1.591,2 1.329,3 +19,7%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 533,9 859,8 -37,9% 533,9 859,8 -37,9%

 

Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 402,4 412,1 -2,4% 1.568,5 1.536,0 +2,1%
Προσαρμοσμένο EBITDA 169,6 167,7 +1,1% 663,6 618,0 +7,4%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 42,1% 40,7% +1,4μον 42,3% 40,2% +2,1μον

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Με ένα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, πετύχαμε, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, την αύξηση των εσόδων μας σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα του έτους ενισχύθηκαν από τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα, όπου οι επενδύσεις μας σε δίκτυα έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Είναι στρατηγική μας απόφαση να αυξήσουμε σημαντικά το επενδυτικό μας πλάνο για το 2017. Δημιουργούμε τα δίκτυα του μέλλοντος, καλύπτοντας τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας αυξήθηκαν περισσότερο από 2% στο έτος, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του VDSL, και της COSMΟΤΕ TV, πετυχαίνοντας το καλύτερο περιθώριο EBITDA που είχαμε ποτέ στην σταθερή Ελλάδας. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, με την τάση της πτώσης των εσόδων από υπηρεσίες να βελτιώνεται στο σύνολο του έτους και ένα ισχυρό περιθώριο EBITDA, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες προκλήσεις. Στην αγορά της Ρουμανίας ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε σημάδια σταθεροποίησης.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA στο σύνολο του έτους ήταν ανθεκτικό, πετύχαμε τον αναθεωρημένο στόχο μας στις ελεύθερες Ταμειακές Ροές, και το καθαρό χρέος μας μειώθηκε περισσότερο από €300 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει να αυξηθεί το μέρισμα για το 2016 σε €0,16 ανά μετοχή.»

 

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ δεν αναμένει να αντιστραφούν οι υφιστάμενες τάσεις στα επόμενα τρίμηνα. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και σε περιεχόμενο τηλεόρασης ώστε να είναι ανταγωνιστικός και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών του σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον. Αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στις επενδύσεις και τις έκτακτες φορολογικές εκροές του 2017, ο ΟΤΕ αναμένει τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το σύνολο του έτους να ανέλθουν σε περίπου €250 εκατ. Οι ετήσιες προσαρμοσμένες επενδύσεις θα ανέλθουν κατά προσέγγιση σε €700 εκατ., πριν επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα τα επόμενα χρόνια, επαναφέροντας υψηλότερες προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 402,4 412,1 -2,4% 1.568,5 1.536,0 +2,1%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 306,8 312,5 -1,8% 1.194,2 1.228,4 -2,8%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 166,8 159,0 +4,9% 602,5 601,7 +0,1%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 121,9 121,1 +0,7% 457,1 438,5 +4,2%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 17,2 27,1 -36,5% 77,2 82,7 -6,7%
Λοιπά 146,5 134,2 +9,2% 489,7 474,6 +3,2%
Ενδοομιλικές απαλοιφές

(Κινητή & Όμιλος)

(134,6) (128,7) +4,6% (481,1) (459,0) +4,8%
ΣΥΝΟΛΟ 1.027,0 1.037,3 -1,0% 3.908,1 3.902,9 +0,1%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 29,5 24,0 +22,9% 55,2 60,7 -9,1%

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟ

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 169,6 167,7 +1,1% 663,6 618,0 +7,4%
Περιθώριο EBITDA 42,1% 40,7% +1,4μον 42,3% 40,2% +2,1μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 100,0 101,5 -1,5% 403,0 438,3 -8,1%
Περιθώριο EBITDA 32,6% 32,5% +0,1μον 33,7% 35,7% -2μον
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 28,3 35,6 -20,5% 93,5 118,4 -21,0%
Περιθώριο EBITDA 17,0% 22,4% -5,4μον 15,5% 19,7% -4,2μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 17,7 17,4 +1,7% 81,7 87,1 -6,2%
Περιθώριο EBITDA 14,5% 14,4% +0,1μον 17,9% 19,9% -2μον
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 3,0 9,7 -69,1% 16,1 20,6 -21,8%
Περιθώριο EBITDA 17,4% 35,8% -18,4μον 20,9% 24,9% -4μον
Λοιπά 28,4 22,9 +24,0% 69,5 67,4 +3,1%
Περιθώριο EBITDA 19,4% 17,1% +2,3μον 14,2% 14,2% 0μον
Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (3,3) (6,3) (6,5) (6,8)
Όμιλος OTE 343,7 348,5 -1,4% 1.320,9 1.343,0 -1.6%
Περιθώριο EBITDA 33,5% 33,6% -0,1μον 33,8% 34,4% -0.6μον

 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν 1,0% στα €1.027,0 εκατ. και ανήλθαν σε €3.908,1 εκατ. για το 2016. Μετά από εννέα συναπτά έτη συρρίκνωσης, τα ετήσια έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν ελαφρά το 2016. Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσοδα του έτους σημείωσαν άνοδο 0,2% στα €2.862,7εκατ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €712,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, καθώς οι ενέργειες ελέγχου του κόστους σε κάθε ελεγχόμενη γραμμή αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος διασύνδεσης στη Ρουμανία και στην OTE Globe.

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,1% το τέταρτο τρίμηνο, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 39,5% (1,7 μονάδες βάσης υψηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2015). Στη Ρουμανία και την Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία υποχώρησε κατά 13,2% και 69,1% αντίστοιχα.

Τα έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις ανήλθαν σε €266,2 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 21,2% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της απομείωσης  περιουσιακών στοιχείων της Telekom Romania ,της τάξης των €58.5 εκατ.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €43,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένη κατά 44,2%, αντικατοπτρίζοντας  τις απώλειες που κατέγραψε η Ρουμανία, όπου δεν δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €80,5 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 11,4% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €140,5 εκατ., αυξημένες κατά 2,5%, λόγω των υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία, οι οποίες ανήλθαν σε €62,6 εκατ. και €25,2 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές προσαρμοσμένες επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €45.1 εκατ. (€36,0 εκατ. στην Ελλάδα, €6,0 εκατ. στη Ρουμανία και €3,1 εκατ. στην Αλβανία). Το 2016, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €627,0 εκατ., αυξημένες κατά 10,1%, αντανακλώντας τις σημαντικές επενδύσεις του Ομίλου σε υποδομές και περιεχόμενο τηλεόρασης.

Το Δ’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €283,3 εκατ., αυξημένες κατά 11,1%. Το 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €458,6 εκατ., μειωμένες κατά 9,6% σε σύγκριση με το 2015, κυρίως λόγω των υψηλότερων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και των αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
 Ελλάδα 746,7 755,3 -1,1% 2.862,7 2.855,7 +0,2%
 Ρουμανία 266,0 263,0 +1,1% 982,8 983,1
 Αλβανία 14,3 19,0 -24,7% 62,6 64,1 -2,3%
Όμιλος ΟΤΕ 1.027,0 1.037,3 -1,0% 3.908,1 3.902,9 +0,1%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
 Ελλάδα 294,7 285,8 +3,1% 1.129,6 1.116,9 +1,1%
Περιθώριο EBITDA 39,5% 37,8% +1,7μον 39,5% 39,1% +0,4μον
 Ρουμανία 46,0 53,0 -13,2% 175,2 205,5 -14,7%
Περιθώριο EBITDA 17,3% 20,2% -2,9μον 17,8% 20,9% -3,1μον
 Αλβανία 3,0 9,7 -69,1% 16,1 20,6 -21,8%
Περιθώριο EBITDA 21,0% 51,1% -30,1μον 25,7% 32,1% -6,4μον
Όμιλος ΟΤΕ 343,7 348,5 -1,4% 1.320,9 1.343,0 -1,6%
Περιθώριο EBITDA 33,5% 33,6% -0,1μον 33,8% 34,4% -0,6μον

 

ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΤΕ

Σύνολο Δανεισμού (Εκατ. € ): 2.125,1    
Ομόλογα ( Εκατ, €) ISIN
XS0885718782
ISIN
XS1327539976
ISIN
XS1086785182
Λήξη  Φεβρουάριος 2018  Δεκέμβριος 2019  Ιούλιος 2020
Τοκομερίδιο (%) 7,875% 4,375% 3,5%
Ονομαστικό Ποσό 630 350 700

 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις  31 Δεκεμβρίου 2016, διαμορφώθηκε σε €0,5 δισ. ή 0,4 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 37,9% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

 

  1. ΕΛΛΑΔΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

  31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
PSTN συνδέσεις 1.790.900 2.311.396 -22,5%
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 266.931 308.514 -13,5%
Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 610.055 79.002
Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης (με WLR) 2.667.886 2.698.912 -1,1%
Συνδέσεις Λιανικής εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (exWLR) 2.657.924 2.684.391 -1,0%
Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1.684.144 1.532.879 +9,9%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.635.736 1.506.909 +8,5%
εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής 219.166 149.572 +46,5%
Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 502.696 446.499 +12,6%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.085.248 2.047.268 +1,9%

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε αύξηση 25 χιλιάδων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά τον ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία κατέγραψε καθαρή απώλεια 5 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 30 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 51% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.636 χιλιάδες πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 19 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 219 χιλιάδες συνδρομητές ή το 13,4% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας. Επεκτείνοντας συνεχώς την κάλυψη του δικτύου VDSL, ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τους πελάτες που επιλέγουν προγράμματα υψηλότερων ταχυτήτων, ενισχύοντας τον δείκτη ARPU. Η συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών VDSL, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για το υψηλής ποιότητας προϊόν στο οποίο επενδύει σταθερά ο ΟΤΕ. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, ενισχύθηκε περαιτέρω και η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ. Δεδομένης της ζήτησης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το VDSL δίκτυό του. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με το Vectoring, ο ΟΤΕ εντός του έτους θα επεκτείνει σημαντικά την κάλυψη VDSL, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει με την αναβάθμιση ενός σημαντικού μέρους του δικτύου VDSL σε Vectoring, διπλασιάζοντας έτσι την ευρυζωνική ταχύτητα που θα έχουν στην διάθεση τους οι  πελάτες. Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν την τεχνολογική αιχμή για τον κλάδο και την εμπειρία πελάτη, θα απευθύνονται σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.

Οι υπηρεσίες τηλεόρασης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη για ένα ακόμα τρίμηνο, καταγράφοντας καθαρή αύξηση 25 χιλιάδων συνδρομητών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV ανήλθε σε 503 χιλιάδες, καταγράφοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση.

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 402,4 412,1 -2,4% 1.568,5 1.536,0 +2,1%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 225,9 223,4 +1,1% 898,0 872,1 +3,0%
– Έσοδα χονδρικής σταθερής 87,4 84,9 +2,9% 344,4 333,6 +3,2%
– Λοιπά 89,1 103,8 -14,2% 326,1 330,3 -1,3%
Λοιπά Λειτουργικά ‘Εσοδα/(‘Εξοδα), καθαρά 3,8 7,7 -50,6% 8,2 18,0 -54,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA 169,6 167,7 +1,1% 663,6 618,0 +7,4%
Περιθώριο EBITDA % 42,1% 40,7% +1,4μον 42,3% 40,2% +2,1μον
Κόστος προγράμματος  Εθελούσιας αποχώρησης/αντιλογισμοί (3,3) (0,9) (35,8) (80,0) -55,3%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (76,9) (84,7) -9,2% (306,4) (305,9) +0,2%
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 89,4 82,1 +8,9% 321,4 232,1 +38,5%

 

Το 2016, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 2,1% σε ετήσιο επίπεδο. Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,4%, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από έργα ICT σε σύγκριση με τα πολύ υψηλά επίπεδα στο Δ΄ τρίμηνο του 2015. Τα έσοδα λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,1% στο τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόραση καθώς και λόγω της ήπιας πτώσης στα έσοδα από υπηρεσίες φωνής. Οι επιδόσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και νέες λύσεις, αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη και της συνεχιζόμενης επέκτασης των εμπορικών πρωτοβουλιών, που έχουν στόχο την προσέλκυση νέων συνδρομητών. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση πελατών VDSL στο τρίμηνο, ενώ και τα έσοδα από  υπηρεσίες τηλεόρασης κατέγραψαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, παρά την αυξανόμενη διείσδυση της υπηρεσίας και την επιβολή νέου φόρου από τον Ιούνιου του 2016, που αποτελούν περιοριστικό παράγοντα.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης,  αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €236,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, μειωμένα κατά 6,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015.  Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 8,2%, κυρίως λόγω των πρόσφατων Προγραμμάτων Εθελούσιας Αποχώρησης στη σταθερή Ελλάδας.

Το προσαρμοσμένο EBITDA στο Δ΄ τρίμηνο του 2016, αυξήθηκε κατά 1,1% και διαμορφώθηκε σε €169,6 εκατ. Το 2016, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €663,6 εκατ., αυξημένο κατά 7,4%, με αποτέλεσμα το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέλθει σε 42,3%, μία αύξηση 210 μονάδων βάσης σε σχέση με το 2015.

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
Συνδρομητές κινητής 7.709.564 7.398.986 +4.2%

 

 

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 229,5 237,0 -3,2% 943,9 969,9 -2,7%
Σύνολο Εσόδων 306,8 312,5 -1,8% 1.194,2 1.228,4 -2,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 100,0 101,5 -1,5% 403,0 438,3 -8,1%
Περιθώριο EBITDA % 32,6% 32,5% +0,1μον 33,7% 35,7% -2μον

 

Στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2016, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €229,5 εκατ. μειωμένα κατά 3,2%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μακροοικονομική επίπτωση στο ARPU εξαιτίας του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτή. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €306,8 εκατ. μειωμένα κατά 1,8%.

 

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη, στην αξία πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote επενδύει σταθερά στην υπεροχή του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Δ’ τρίμηνο του 2016, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο καλύπτει το 93% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+ της Εταιρείας, η οποία προσφέρει ταχύτητες έως και 375 Mbps έφθασε περίπου το 82%.

 

Η ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων από συσκευές κινητής συνέχισαν να αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό το Δ’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να διπλασιαστεί σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, καθώς το 57% της πελατειακής βάσης της Cosmote είναι χρήστες smartphones. Η Cosmote επικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης δεδομένων, αξιοποιώντας την υπεροχή του δικτύου της.

 

Το Δ’ τρίμηνο 2016, ο δείκτης μεικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε σε 283 λεπτά, λόγω πιέσεων στη ζήτηση. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €10,6, μειωμένος κατά 7,0% από το Δ’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της πίεσης στην αγορά καρτοκινητής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας 2.150.814 2.178.870 -1,3%
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών 1.185.797 1.203.545 -1,5%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) 1.464.283 1.452.499 +0,8%
Πελάτες FMC 370.524 226.197 +63,8%

 

(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Κύκλος Εργασιών 166,8 159,0 +4,9% 602,5 601.7 +0,1%
Έσοδα λιανικής σταθερής 75,8 79,9 -5,1% 309,6 332.2 -6,8%
Έσοδα χονδρικής σταθερής 27,7 24,4 +13,5% 113,1 102.8 +10,0%
Λοιπά 63,3 54,7 +15,7% 179,8 166.7 +7,9%
Λοιπά έσοδα 12,6 8,8 +43,2% 29,5 29.1 +1,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 28,3 35,6 -20,5% 93,5 118.4 -21,0%
Περιθώριο EBITDA % 17,0% 22,4% -5,4μον 15,5% 19.7% -4,2μον
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης (0,5) (0,2) (6,0) (14.2) -57,7%
Αποσβέσεις (98,6) (39,0) +152,8% (204,9) (141.9) +44,4%
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT) (70,8) (6,3) (117,4) (40,4)

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας σημείωσαν οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της επιτυχημένης διάθεσης συνδυαστικών πακέτων Σταθερής-Κινητής και των υψηλότερων εσόδων  χονδρικής.

 

Σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής συνέχισαν να καταγράφουν πτωτική τάση (-13%), τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν ελαφρώς (-1%), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 4%. Σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών πακέτων αυξήθηκε κατά 63,8%, οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,8%, ενώ οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσίων μειώθηκαν κατά 1,5%.

 

Η αύξηση στα λοιπά έσοδα κυρίως αντανακλά τη συνεισφορά εσόδων από το έργο RONET.

 

Η ετήσια αύξηση στα λοιπά έσοδα στο Δ’ τρίμηνο του 2016, οφείλεται κυρίως στην πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

 

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα  Εθελούσιας Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης καθώς και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, αυξήθηκαν κατά 14,3% στο Δ’ τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, λόγω των υψηλότερων εξόδων διασύνδεσης, υλοποίησης του έργου RONET και διαγραφής αποθεμάτων.

 

Για την περαιτέρω σταθεροποίηση της σταθερής τηλεφωνίας κατά τα επόμενα τρίμηνα, η Telekom Romania επικεντρώνει τις εμπορικές της κινήσεις στη διάθεση συνδυαστικών πακέτων Σταθερής-Κινητής, συνεχίζοντας την εγκατάσταση οπτικών ινών λαμβάνοντας ταυτόχρονα επιπλέον εμπορικές πρωτοβουλίες.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
Συνδρομητές κινητής 5.344.638 5.754.109 -7,1%
(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 73,8 79,3 -6,9% 304,2 316,0 -3,7%
Σύνολο Εσόδων 121,9 121,1 +0,7% 457,1 438,5 +4,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA 17,7 17,4 +1,7% 81,7 87,1 -6.2%
Περιθώριο EBITDA % 14,5% 14,4% +0,1μον 17,9% 19,9% -2μον

 

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile μειώθηκε κατά 7,1% σε ετήσια βάση, και διαμορφώθηκε σε 5,3 εκατ. συνδρομητές, εκ των οποίων το 30,5% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και των συνεργιών με τη σταθερή.

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, ο δείκτης μεικτού ΑRPU διαμορφώθηκε σε €4,7, μειωμένος κατά 2,8% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, ενώ ο δείκτης μεικτού AMOU μειώθηκε κατά 2,0%.

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα  Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων μειώθηκαν κατά 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντανακλώντας κυρίως την εξοικονόμηση στα έμμεσα κόστη.

 

Η αύξηση κατά 0,7% των συνολικών εσόδων, σε συνδυασμό με το χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα οδήγησε σε αύξηση κατά 1,7% της προσαρμοσμένη κερδοφορίας EBITDA σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015. Παράλληλα με τις δραστηριότητες της σταθερής τηλεφωνίας της Ρουμανίας, η Telekom Romania Mobile λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της, συμπεριλαμβανομένων των βελτιωμένων δυνατοτήτων 4G, επαναπροσδιορίζοντας τις τακτικές των πωλήσεων της και περιορίζοντας τα κόστη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΑΛΒΑΝΙΑ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 

31 Δεκεμβρίου 2016  31 Δεκεμβρίου 2015 +/- %
Συνδρομητές κινητής 1.839.273 1.730.075 +6,3%
(Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο 2016 Δ’τρίμηνο 2015 +/- % Δωδεκάμηνο 2016 Δωδεκάμηνο 2015 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 16,7 26,6 -37,2% 74,2 80,2 -7,5%
Σύνολο Εσόδων 17,2 27,1 -36,5% 77,2 82,7 -6,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA 3,0 9,7 -69,1% 16,1 20,6 -21,8%
Περιθώριο EBITDA % 17,4% 35,8% -18,4μον 20,9% 24,9% -4μον

 

 

Στο τέλος του 2016, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,8 εκατ. συνδρομητές. Η στρατηγική της Εταιρείας επικεντρώθηκε στη μείωση της εξάρτησης της από τα έσοδα που προέρχονται από τις εισερχόμενες  διεθνείς κλήσεις και μέσω στοχευμένων στρατηγικών ενεργειών κέρδισε με επιτυχία μερίδιο αγοράς από την απόκτηση πελατών στη νότια και κεντρική Αλβανία.

 

Στο Δ’ τρίμηνο, η Telekom Albania κατέγραψε 28% αύξηση στα έσοδα δεδομένων από συσκευές κινητής. Τα έσοδα αυτά ενισχύθηκαν από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προσφορές για smartphone και υπηρεσίες δεδομένων, οι οποίες υποστηρίζονται από ένα εκτεταμένο και ποιοτικό δίκτυο 4G, το οποίο αξιολογήθηκε ως το καλύτερο στη χώρα.

 

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 36,5%, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες κατά 37,2%. Η διεθνής εισερχόμενη κίνηση μειώθηκε απότομα στην αλβανική αγορά μετά από τις σημαντικές αλλαγές στις τιμές λιανικής από τους διεθνείς παρόχους για την κίνηση προς την Αλβανία.

 

Το Δ’ τρίμηνο του 2016, το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 69,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, καθώς η μειωμένη διεθνής κίνηση αντισταθμίστηκε εν μέρει μόνο από τις μειώσεις στις έμμεσες και άμεσες δαπάνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος, ύψους Ευρώ 0,16 ανά μετοχή, σε σχέση με Ευρώ 0,10 ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι. Η προτεινόμενη διανομή υπόκειται στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, και στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία κατά την ημερομηνία έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

image_pdfimage_print