Νέο έργο για την ένωση εταιρειών INFO TRIP Α.Ε. – DOTSOFT Α.Ε. στο Δήμο Βισαλτίας

Νέο έργο για την ένωση εταιρειών «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ-INFO TRIP Α.Ε. – DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- DOTSOFT Α.Ε. με τίτλο «Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης στόλου απορριμματοφόρων και ζύγισης – ταυτοποίησης κάδων» βάσει της από 5212/27.04.2017 υπογεγραμμένης σύμβασης με το Δήμο Βισαλτίας.

Η Ένωση θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την προμήθεια η οποία αφορά:

  • Την προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση και παρακολούθηση 6 απορριμματοφόρων οχημάτων και του συστήματος αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή.
  • Την παροχή υπηρεσίας για τη τοποθέτηση του εξοπλισμού, την παραμετροποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού.