ΠΕΚΑΠ: Συνάντηση για το θέμα του υπολογισμού ΜΣΔ μεταταγμενων

Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει για τον υπολογισμό Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) των μεταταχθέντων συναδέλφων, μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. συναντήθηκαν με την κα Α. Γώρου, Προϊσταμένη του τμήματος  Γ’ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας εκπαίδευσης. Κύριο αντικείμενο συζήτησης ήταν η οδηγία του ΥΠ.ΠΕ.Θ. όπου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Π.Δ. 50/1996 (A’ 45) στις οποίες ορίζεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από μετάταξη από την Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση ή από την εκκλησιαστική εκπαίδευση λαμβάνουν ης μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους», εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 122329/Δ1/4-9-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Διευκρινίσεις επί των τοποθετήσεων των μεταταχθένιων στην Π.Ε. εκπαιδευτικών με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων», με την οποία δόθηκαν οδηγίες σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τη μετατροπή των Μ.Σ.Δ. όλων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι οδηγίες ανέφεραν ότι «… οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης, στις οποίες μετατάχτηκαν οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει άμεσα από 5-9-2013, να μετατρέψουν τις υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τα Μ.Σ.Δ. στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter, στην καρτέλα των υπηρετήσεων. Θα πρέπει να δοθούν τα ΜΣΔ της πλησιέστερης προς την πρωτοβάθμια σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη τα αναπροσαρμοσμένα μόρια των εκπαιδευτικών στη διαδικασία των τοποθετήσεων», όπως άλλωστε εφαρμοζόταν όλα τα έτη από της εκδόσεως του Π.Δ…»

Μετά από δικαστική προσφυγή δύο συναδέλφων ΠΕ05 σχετικά με το θέμα της μοριοδότησης των μεταταγμένων εκπαιδευτικών, εκδόθηκαν οι δικαστικές αποφάσεις, υπ. αριθμ. Α104/22-01-2016 και A105/22-1-2016 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με τις οποίες σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του π.6. 50/1996, ως μονάδες μετάθεσης που μετατρέπονται στις μονάδες της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους, πρέπει να θεωρηθούν εκείνες του τελευταίου μόνο χρονικού διαστήματος πριν τη μετάταξη» και ως εκ τούτου αναπέμπει την υπόθεση στη διοίκηση προκειμένου να τροποποιήσει αναλόγως την απόφαση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, αφού καθορίσει εκ νέου τη θέση των αιτούντων στον πίνακα μορίων μετάθεσης «με μετατροπή των μορίων συνθηκών διαβίωσης του τελευταίου χρονικού διαστήματος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης».

Κατόπιν, εκδόθηκε οδηγία από πλευράς του ΥΠ.ΠΕ.Θ. σύμφωνα με την οποία οι δικαστικές αυτές αποφάσεις να εκτελεστούν μόνο ως προς τους εκπαιδευτικούς, που προσέφυγαν, κατά το ως άνω σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων. Από πλευράς της Π.Ε.ΚΑ.Π. εκφράστηκε η γνώμη πως η παραπάνω δικαστική απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ισονομίας και της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών σχολείων. Η κα Γώρου μας ενημέρωσε πως το ΥΠ.ΠΕ.Θ. προτίθεται να ασκήσει έφεση στις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις με την λογική ότι αυτές δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 8 του Π.Δ. 50/1996 (A’ 45). Επιπλέον, σημείωσε ότι μελετάται η ενοποίησης της μοριοδότησης δυσμενών συνθηκών για τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με τις επικείμενες οργανικές θέσεις ανέφερε ότι αυτές θα δοθούν σε επίπεδο σχολείου ή σε ομάδες σχολείων ανάλογα με την ειδικότητα.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.


Δείτε την ανακοίνωση της ΠΕΚΑΠ εδώ